СТИПЕНДІЯ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту»:

Стаття 62 Пункт 2. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

Стаття 62 Пункт 3. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання, можуть отримувати інші стипендії, призначені фізичними (юридичними) особами.

Стаття 62 Пункт 4. Соціальні стипендії призначаються студентам (курсантам) закладу вищої освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Студенти (курсанти) закладу вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студенти (курсанти) закладу вищої освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, мають гарантоване право на отримання соціальної стипендії, у тому числі у разі отримання академічної стипендії.

Академічні стипендії призначаються особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України. Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, встановлюється вченою радою закладу вищої освіти у межах визначеного Кабінетом Міністрів України загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, та стипендіального фонду.

Студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають право на отримання соціальної стипендії і набувають право на отримання академічної стипендії, надається один вид стипендії за їхнім вибором.

 

Відповідно до постанови КМУ від 12.07.2004 № 882 в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»:

Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, клінічним ординаторам та аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності наказом керівника навчального закладу утворюються стипендіальні комісії (Положення про організацію роботи стипендіальних комісій КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Стипендії виплачуються один раз на місяць.

Академічними стипендіями є:

1) стипендії, засновані Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України (у тому числі іменні), які призначаються учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, аспірантам, а також курсантам, слухачам та ад’юнктам вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за результатами навчання за певним освітнім (освітньо-кваліфікаційним) рівнем, розміри та порядок призначення яких визначаються окремими нормативно-правовими актами;

2) ординарні (звичайні) академічні стипендії;

3) стипендії у підвищеному розмірі:

учням, студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які досягли особливих успіхів у навчанні;

студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), визначеними переліком спеціальностей (спеціалізацій) галузей, для яких встановлюється підвищений розмір академічних стипендій, затвердженим у встановленому порядку.

Розмір академічних стипендій, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів України розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії з урахуванням типу навчального закладу, умов навчання, спеціальності (напряму підготовки), успішності стипендіата.

У разі коли стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, виплачується одна стипендія найбільшого розміру, якщо інше не передбачене законодавством.

Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності (далі – рейтинг). Порядок формування рейтингу у відповідному навчальному закладі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими вченою радою (Правила призначення академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Рейтинг успішності студентів публікується на офіційному сайті університету, а також на сайті ДНВР.

 

Корисні посилання:

  1. Постанова КМУ від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF
  2. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1050-2016-%D0%BF
  3. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF
  4. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1047-2016-%D0%BF
  5. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1043 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбаченому у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249637078
  6. Постанова КМУ від 28.10.1994 № 744 «Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF
  7. Постанова КМУ від 09.08.2001 № 980 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980-2001-%D0%BF
  8. Постанова Верховної Ради України від 05.06.1996 № 226/96-ВР «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/226/96-%D0%B2%D1%80
  9. Постанова Верховної Ради України від 24.10.2002 № 218-IV «Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/218-15
  10. Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1312 «Про заснування академічної стипендії Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1312-2009-%D0%BF

 

РОЗМІРИ СТИПЕНДІЙ:

РОЗМІРИ

стипендії з 01 листопада 2017 року.

Категорія стипендіатів Розмір стипендії, грн.
Академічні стипендії
мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі 1300
мінімальна ординарна (звичайна) академічна стипендія для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі 1660
академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі 1892
академічна стипендія за особливі успіхи у навчанні для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі 2416
стипендія Президента України 2720
стипендія Кабінету Міністрів України 2480
стипендія Кабінету Міністрів України обдарованим студентам з числа інвалідів 2480
стипендія ім. Ігоря Курчатова (спец. «Атомна енергетика») 2480
стипендія Верховної Ради України 2300
соціальна стипендія Верховної Ради України 900
Соціальні стипендії
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків 2360
особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20—22 і 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 1180
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 1180
особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової та/або повної загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями, що мають не менш як 15 років стажу підземної роботи або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи яким встановлено інвалідність I або II групи, відповідно до статті 5 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» 1180
особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та їх дітей (до закінчення навчання у закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) 1180
діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) 1180
діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) 1180
діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) 1180
діти з інвалідністю та осіб з інвалідністю І-ІІІ групи 1180
студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 1180

 

Поділитися:

Comments are closed.

Контакти: проректор з науково-педагогічної роботи Киричок Петро Олексійович.
Приймальня: тел. +38 044 236-42-52
E-mail: dnvr@kpi.ua
03056, м. Київ,
вулиця Михайла Брайчевського (Металістів), 5а, корпус 31, кімн. 1-04