Загальна інформація

Відповідно до Наказу НУ/55/2022 від 22.03.2022 “Про заходи щодо організації та проведення освітнього процесу під час правового режиму воєнного стану” освітній процес в КПІ ім. Ігоря Сікорського відновлюється з 04.04.2022 для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання у дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії.

Враховуючи умови воєнного стану всі заяви здобувачів вищої освіти, які є підставою для прийняття будь яких адміністративних рішень та видання наказів/розпоряджень, можуть надсилатись у вигляді скан копій написаних вручну заяв або у вигляді електронних документів із цифровим підписом. Оригінали заяв мають бути надані до деканатів факультетів/ НН інститутів за першої можливості особисто здобувачами або шляхом пересилання поштою на адресу університету/підрозділу.

Згідно з п.3.1.1 Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі, затвердженого наказом №7/148 від 21.08.2020, має бути організовано висвітлення на офіційних ресурсах факультетів/НН інститутів, кафедр інформації про адміністрацію підрозділу, кафедр, НПП, працівників деканатів із зазначенням сфери питань, з яких до них можуть звертатись здобувачі, переліку дисциплін (для НПП), які вони викладають, та контактними даними для зв’язку.

Скорегований графік навчального процесу

Відповідно до уже призначених канікул та змін в організації освітнього процесу, було скореговано графік навчального процесу, який передбачає можливість ущільнення термінів опанування освітніх компонент, та оприлюднено його на офіційному сайті університету. Графік навчального процесу зі змінами в вигляді календаря для кожного з курсів можете переглянути тут.

 • Календарний контроль скасовано!
 • Семестровий контроль здобувачів всіх рівнів вищої освіти за всіма освітніми компонентами буде проведено у формі заліків, а в РСО буде застосовано формулу перерахунку стартового рейтингу у 100-бальну шкалу (відповідно до Регламенту проведення семестрового контролю в дистанційному режимі). Зміна форми семестрового контролю не передбачає зміну загального обсягу кредитів освітнього компонента.
 • Ліквідація академічної заборгованості: 4 курс та 3 курс прискореники – перший тиждень практики (з 02.05.2022 по 07.05.2022) або тиждень по завершенню навчання та семестрового контролю для підрозділів у яких графік навчального процесу відрізняється від загально університетського; 1-3 курс бакалаврату та 1 курс магістратури – з 04.07.2022 по 09.07.2022 без права претендувати на академічну стипендію.
 • Переддипломна практика здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» розпочнеться з 02.05.2022 року.
 • Захист магістерських дисертацій здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр (ОНП) буде проведено з 13.06 по 26.06.2022 року.
 • Захист кваліфікаційних робіт та/або атестаційні екзамени/іспити здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» буде проведено з 20.06 по 30.06.2022 року.

Особливості та можливості реалізації права на освіту під час здійснення освітнього процесу в умовах правового режиму воєнного стану

Додаткові можливості для здобувачів:

 • вільне вивчення навчальних дисциплін, розміщених на платформі дистанційного навчання «Сікорський», поза межами освітньої програми, за якою вони здійснюють освітній процес – до початку навчального процесу буде визначено та оприлюднено перелік цих дисциплін;
 • дисципліни, вивчені поза межами освітньої програми, за якою навчається здобувач, можуть бути визнані як освітні компоненти вільного вибору, або як частина кредитів освітнього компоненту в межах освітньої програми – процедура визнання грунтується на існуючих положеннях щодо визнання результатів навчання, отриманих в межах неформальної або інформальної освіти, та може бути спрощена;
 • за бажанням здобувачів їм може бути надано можливість брати участь в освітньому процесі в дистанційному режимі з використанням синхронної або асинхронної моделі освітньої взаємодії, отримати індивідуальний графік навчання або академічну відпустку – до 08.04.2022 кафедрами та факультетами/НН інститутами за результатами опитування буде сформовано списки здобувачів по кожній з цих категорій. Здобувачі, які не вийдуть на зв’язок до початку навчального процесу, будуть включені до списків тих, кому рекомендовано надати індивідуальний графік навчання до 31.08.2022;
 • за заявою здобувача частина освітніх компонентів може бути перенесена для вивчення в наступні семестри 2022/2023 навчального року із внесенням відповідних змін до його індивідуального навчального плану;
 • за рішенням кафедр частина освітніх компонентів може бути перенесена для вивчення в наступних семестрах для всіх здобувачів, що навчаються за певною освітньою програмою, з внесенням відповідних змін до робочих навчальних планів;
 • атестація бакалаврів 4 курсу (3 курсу, що навчаються за інтегрованими навчальними планами) може здійснюватись як у формі виконання кваліфікаційної роботи, так і у формі складання атестаційного іспиту. Детальну інформацію щодо цього здобувачам повідомлять на кафедрах. Рішення приймається за результатами опитування здобувачів та аналізу поточної ситуації.

Індивідуальний графік навчання

Індивідуальний графік навчання – передбачає встановлення окремому здобувачу термінів і темпу опанування освітніх компонент його індивідуального навчального плану (ІНП), що відмінні від затвердженого в університеті графіка навчального процесу.

Надання індивідуального графіку навчання оформлюється розпорядженням декана факультету/директора навчально-наукового інституту.

Максимальний термін надання індивідуального графіку навчання – до 31.08.2022. За необхідності він може бути подовжений.

У випадку надання індивідуального графіку навчання за заявою здобувача, ним, спільно з викладачами формується графік проведення консультацій та проходження контрольних заходів в терміни дії індивідуального графіку навчання. В цьому графіку має бути відображена інформація щодо дат та часу проведення консультацій, проходження контрольних заходів (МКР, КР), здачі індивідуальних завдань (РГР, РР, КР, КП), проходження заходів семестрового контролю.

Для внесення результатів семестрового контролю з дисциплін, які отримані в рамках індивідуального графіку навчання, деканатом формується індивідуальна відомість семестрового контролю (шляхом формування третьої додаткової відомості в АС Деканат та відображення її в ЕК в модулі Сесія).

У випадку, якщо здобувач не може приступити до навчання до проведення семестрового контролю (фактично до 30.06.2022), доцільно рекомендувати йому отримання академічної відпустки терміном на 1 рік.

Надання академічної відпустки

Відповідно до положень частини 2 статті 46 Закону України «Про вищу освіту» здобувач має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.

В умовах дії правового режиму воєнного стану здобувачі можуть взяти академічну відпустку за сімейними обставинами шляхом подання відповідної заяви.

У раз наявності інших обставин для академічної відпустки – в заяві вказується дана причина та надаються відповідні документи, що її підтверджують.

Акцентуємо увагу, що академічна відпустка – це перерва у навчанні, яка надається лише за бажанням здобувача освіти.

Дедлайн для написання заяви на надання академічної відпустки для кожного курсу – до завершення навчання:

 • випускові курси – до дати проведення захистів чи атестаційного екзамену,
 • невипускові курси – до 30.06.2022.

При наданні академічної відпустки здобувачі:

 • не втрачають права на відстрочку від призову;
 • питання виселення з гуртожитку вирішується індивідуально, виходячи з життєвих обставин студентів (у випадку, якщо вони там проживають);
 • не повинні виконувати індивідуальний навчальний план! – відпустка надається для того, щоб здобувачі вирішили свої питання, які унеможливлюють освітній процес, і потім приступили до навчання.

Вимоги до проведення занять в дистанційному режимі

Вимоги до проведення різних видів занять в дистанційному режимі наведені в Регламенті організації освітнього процесу в дистанційному режимі, затвердженого наказом №7/148 від 21.08.2020

Рекомендації здобувачам під час навчання:

Рекомендації для здобувачів, викладені в п.5.4.4 та 5.4.5 Регламенту організації освітнього процесу в дистанційному режимі, є актуальними – бажано (на скільки це можливо) дотримуватись встановлених дедлайнів виконання певних контрольних заходів та обов’язково повідомляти викладачів і адміністрацію підрозділу щодо всіх проблем, які виникають в процесі навчання, в тому числі про зміну життєвих та безпекових обставин, що унеможливлюють продовження навчання.

Рекомендації викладачам під час навчання:

 • Перед початком занять завчасно поінформувати здобувачів за допомогою всіх доступних засобів комунікації про синхронну та/або асинхронну форму освітньої взаємодії щодо кожної навчальної дисципліни, особливості, форми, строки виконання навчальних завдань (контрольних та індивідуальних завдань з дисципліни, передбачених силабусом) та змін до РСО (у випадку, якщо вони будуть вноситись). При цьому, строки виконання завдань повинні враховувати можливість їх виконання здобувачами в асинхронному режимі.
 • Всі результати поточного контролю необхідно (за можливості) вводити в модуль «Поточний контроль» в АІС «Електронний кампус». При цьому, основною метою має бути висвітлення результатів виконання контрольних заходів з дисциплін.
 • Дотримуватись (за можливості) раніше затвердженого розкладу занять, в разі викладання дисципліни в синхронному режимі.
 • Проводити (за можливості) відео- та аудіозапис лекцій з дисциплін, викладання яких здійснюватиметься в синхронному режимі, для подальшого їх надання здобувачам вищої освіти, які мають можливість навчатися тільки асинхронно або за індивідуальним графіком.
 • При викладанні вибіркових дисциплін ЗУ-каталогу надавати пріоритетність асинхронному режиму освітньої взаємодії.
 • Не рекомендується нараховувати штрафні бали при здачі контрольних завдань по закінченню дедлайну. Якщо вивчення дисципліни здійснюється в асинхронному режимі, доцільно все одно встановлювати певні дедлайни для виконання контрольних та індивідуальних завдань з дисципліни, передбачених силабусом, однак виставляти ці дедлайни з урахуванням реальної ситуації воєнного часу та можливої зайнятості частини здобувачів в підрозділах ЗСУ, Національної гвардії, Сил територіальної оборони та в волонтерській діяльності.
 • У синхронному режимі рекомендується проводити консультування здобувачів та відповіді на їх запитання за результатами вивчення теоретичного матеріалу чи виконання практичних завдань.
 • ЗАБОРОНЕНО виставляти штрафні бали за відсутність здобувачів на он-лайн парах у випадку їх проведення в синхронному режимі.

Повторне вивчення дисциплін та ліквідація академічної різниці, що згідно умов договорів мали здійснюватися в весняному семестрі 2021/2022

Для здобувачів, які до введення воєнного стану в Україні оформили договори про надання додаткових освітніх послуг (повторне вивчення дисциплін в повному обсязі чи частково, ліквідація академічної різниці при поновленні/переведенні), але не встигли в повній мірі реалізувати дане право, мають бути укладені додаткові угоди до договорів щодо подовження термінів дії договорів.

Кінцевий термін встановлюється, виходячи із поточної ситуації здобувача та викладачів і їх можливостей брати участь в освітньому процесі та виконати умови договору (можливе перенесення на наступні семестри 2022/2023 навчального року).

Оформлення додаткової угоди реалізується за заявою здобувача щодо подовження терміну дії договору.

Ми розуміємо, що може виникнути багато запитань, які тут не висвітленні, проте ми завжди готові допомогти роз’яснити усю висвітлену інформацію для студентів та студентських організацій факультетів/НН інститутів у форматі питання-відповідь за прикладом зустрічі зі студентами ФІОТ.