Академічна заборгованість – це встановлений факт невиконання студентом індивідуального навчального плану, що полягає у незарахуванні вивчення дисципліни (освітнього компоненту) і відповідної кількості кредитів ЄКТС внаслідок одержання негативного результату складання семестрового контролю (відмітки у відомості семестрового контролю «не допущено», «незадовільно», «не зявився», «усунено»).

Академічна заборгованість виникає, якщо:

1) на початок поточного семестрового контролю, що визначений навчальним планом, студент не виконав умови допуску до семестрового контролю, визначені у рейтинговій системі оцінювання;

2) за результатами семестрового контролю здобувач освіти отримав менше балів, ніж визначена в університеті межа незадовільного навчання – менше 60 балів за 100-бальною шкалою оцінювання.

Здобувач, у якого за результатами семестрового контролю виникла академічна заборгованість, має право її ліквідувати.

Для ліквідації академічної заборгованості здобувачу надається не більше двох спроб з кожного заходу семестрового контролю.

Семестровий контроль проводиться для встановлення рівня досягнення здобувачем програмних результатів навчання з навчальної дисципліни (освітнього компонента), як правило, за семестр. Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку або екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

  • Екзамен – вид семестрового контролю для оцінювання рівня засвоєння здобувачем теоретичного та практичного матеріалу з освітнього компонента, що проводиться в період екзаменаційної сесії за затвердженим розкладом.
  • Залік – вид семестрового контролю, який планується за відсутності екзамену і передбачає можливість однозначно визначити рівень засвоєння здобувачем теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни (освітнього компонента) за результатами поточного контролю навчання здобувача упродовж семестру. Окремим видом заліку є захист курсового проекту/роботи або захист звіту практики.

Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування або захист курсового проєкту/роботи, практики), перелік тем та питань які виносяться на семестровий контроль, критерії оцінювання – визначаються силабусом – робочою програмою навчальної дисципліни (освітнього компонента).

У випадку, якщо здобувач має низький рейтиновий бал, усвідомлює що не засвоїв матеріал певної дисципліни і не має належно сформованих компетентностей, передбачених даною дисципліною, за погодженням з кафедрою йому може бути дозволено повторне вивчення не більше двох дисциплін понад обсяги навчального плану певного семестру (відповідно до Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Ліквідація здобувачами академічної заборгованості здійснюється після завершення екзаменаційної сесії в терміни, що встановлюються окремими розпорядженнями по факультету/інституту або по Університету і може проводитись перед спеціально створеною комісією (для підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів).

Оцінка, отримана здобувачем у ході ліквідації академічної заборгованості, є остаточною.

Здобувач, який не ліквідував академічну заборгованість в установлені терміни, подається на відрахування з Університету як такий, що не виконав індивідуальний навчальний план.

Типові питання та відповіді щодо ліквідації академічної заборгованості є на сторінці Типові питання-відповіді