Основний документ, який регламентуються різні види контрольних заходів в університеті, є Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Поточний контроль проводиться впродовж семестру з метою забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічними працівниками (викладачами) та здобувачами у процесі навчання та для перевірки рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів на кожному етапі вивчення навчальної дисципліни (освітнього компонента).

Фактично це всі види робіт, які передбачені навчальним планом з певної дисципліни, з яких нараховуються певні бали за рейтинговою системою оцінювання (РСО) – лабораторні роботи, домашні завдання, модульні контрольні роботи, реферати, розрахункові роботи і т.п.

Результати поточного контролю регулярно заносяться викладачем у модуль «Поточний контроль» Електронного кампусу. Це дозволяє студенту самостійно моніторити ситуацію з навчанням і розуміти чи успішно він виконує індивідуальний навчальний план, чи в семестрі виникає відставання і з’являються певні борги.

Календарний контроль проводиться з метою моніторингу виконання здобувачами індивідуальних навчальних планів згідно з графіком навчального процесу.

Календарний контроль проводиться як на бакалавраті, так і в магістратурі з кожної навчальної дисципліни (освітнього компонента), як правило, на 7-8 та 14-15 тижнях кожного семестру навчання здобувачів, і реалізується шляхом визначення рівня відповідності поточних досягнень (рейтингу) здобувача встановленим і визначеним в РСО критеріям.

Умовою отримання позитивної оцінки з календарного контролю з навчальної дисципліни (освітнього компонента) є значення поточного рейтингу здобувача не менше, ніж 50 % від максимально можливого на час проведення такого контролю.

Результати календарного контролю також вносяться викладачами в обов’язковому порядку до модуля Календарний контроль системи Електронний кампус.

Відповіді на найбільш типові питання щодо календарного контролю ви можете знайти на сторінці Типові питання-відповіді

Семестровий контроль проводиться для встановлення рівня досягнення здобувачем програмних результатів навчання з навчальної дисципліни (освітнього компонента), як правило, за семестр. Семестровий контроль проводиться відповідно до навчального плану у вигляді заліку або екзамену в терміни, встановлені графіком навчального процесу.

  • Екзамен – вид семестрового контролю для оцінювання рівня засвоєння здобувачем теоретичного та практичного матеріалу з освітнього компонента, що проводиться в період екзаменаційної сесії за затвердженим розкладом.
  • Залік – вид семестрового контролю, який планується за відсутності екзамену і передбачає можливість однозначно визначити рівень засвоєння здобувачем теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни (освітнього компонента) за результатами поточного контролю навчання здобувача упродовж семестру. Окремим видом заліку є захист курсового проекту/роботи або захист звіту практики.

Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування або захист курсового проєкту/роботи, практики), перелік тем та питань які виносяться на семестровий контроль, критерії оцінювання – визначаються силабусом – робочою програмою навчальної дисципліни (освітнього компонента).

Залік проводиться в період останніх двох тижнів теоретичного навчання у семестрі, як правило, на останньому за розкладом занятті з відповідної навчальної дисципліни (освітнього компонента). Здобувач отримує позитивну залікову оцінку за результатами роботи в семестрі, якщо має підсумковий рейтинг за семестр не менше 60 балів та виконав умови допуску до семестрового контролю, які визначені РСО.

Розклад екзаменів затверджується директором навчально-наукового інституту/деканом факультету та оприлюднюється на сайті Університету https://schedule.kpi.ua не пізніше, ніж за місяць до її початку.

Дисципліни, формою контролю результатів навчання для яких є екзамен, передбачають наявність стартового рейтингового балу – кількість балів, які студент набрав протягом семестру, виконуючи певні види робіт, та екзаменаційну складову – яку він отримує за  відповідь на екзаменаційний білет (письмо, усно або в змішаній формі).

Для оцінки результатів навчання за такими освітніми компонентами як курсовий проєкт/робота або практика, випусковою кафедрою створюється комісія з проведення семестрового контролю і залікова оцінка виставляється за результатами захисту проєкту/роботи/звіту перед цією комісією.

Здобувач не допускається до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни (освітнього компонента), якщо він не виконав визначені РСО умови допуску. У такому випадку екзаменатор у відомості семестрового контролю робить запис «не допущено».

Здобувач, який був допущений, але не з’явився на екзамен, залікову контрольну роботу (залікову співбесіду), захист курсового проєкту/роботи, або був усунений від участі в заході семестрового контролю, вважається таким, що не пройшов семестровий контроль з навчальної дисципліни (освітнього компонента) і має академічну заборгованість. У такому випадку екзаменатор у відомості семестрового контролю робить запис «не з’явився» або «усунений».

Здобувач, який був допущений до екзамену, залікової контрольної роботи (залікової співбесіди), захисту курсового проєкту/роботи, але за результатами цих контрольних заходів отримав рейтинговий бал менше 60, тобто оцінку «незадовільно», вважається таким, що не пройшов семестровий контроль з навчальної дисципліни (освітнього компонента) і має академічну заборгованість.

Що таке академічна заборгованість і що потрібно робити з разі її виникнення детальніше описано на сторінці Академічна заборгованість і її ліквідація та в розділі 8 Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського