Траєкторія навчання відображається в вашому індивідуальному навчальному плані – документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освітніх компонентів освітньої програми (детальніше  в Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського).

В цьому документі відображено всі дисципліни, які ви будете вивчати протягом навчального року, вказано їх обсяг в кредитах та годинах (1 кредит=30 годин), кількість аудиторних годин – лекції, практичні заняття, лабораторні заняття; час, відведений на самостійну роботу (самостійне вивчення певної частини дисциплін, виконання індивідуального завдання такого як реферат, домашня контрольна робота, розрахункова чи розрахунково-графічна робота); тип індивідуального завдання та вид семестрового контролю – залік чи екзамен.

В колонках, що відповідають певному виду контрольного заходу, прописується номер семестру, в якому він відбувається.

Вся множина дисциплін розбита на Нормативні, які забезпечують формування у студентів компетентностей, передбачених освітньою програмою, на якій вони навчаються, та Обрані – дисципліни, які ви обираєте самостійно з множини пропонованих і які підсилюють ці компетентності.

Вибіркові дисципліни передбачені на 2-4 курсах бакалаврату та в магістратурі.

Співвідношення нормативних та вибіркових дисциплін – 75/25 відсотків в межах загального обсягу кредитів, передбачених в рамках бакалаврату/магістратури.

Детальніше про вибір дисциплін в Положенні про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Обрання певної частини дисциплін – це лише один спосіб формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Сформувати індивідуальну траєкторію навчання можливо також шляхом обрання сертифікатних програм в рамках навчання за своєю освітньою програмою.

Якщо в рамках спеціальності, на яку ви були зараховані на 1 курсі бакалаврату, є декілька освітніх програм, ви можете по завершенню першого року навчання на бакалавраті змінити освітню програму, за якою навчались на 1 курсі, на іншу в рамках цієї спеціальності.

В цьому випадку на етапі зарахування ви обираєте (чи вас розподіляють) певну кафедру (і освітню програму), а по завершенню першого курсу – зможете обрати іншу в межах цієї ж спеціальності. Деталі обрання вам пояснять на кафедрі. Зазвичай заяву на обрання освітньої програми студенти пишуть в травні-червні в кінці першого курсу, а сам перерозподіл здійснюється в кінці серпня.

Якщо на обраній вами спеціальності є лише одна освітня програма – тоді при вступі вас відразу зараховують на спеціальність та цю освітню програму.

Ще один спосіб урізноманітнити свою освітню траєкторію та отримати досвід навчання в закордонних закладах освіти – участь в програмах академічної мобільності. Детальніше тут https://mobilnist.kpi.ua/