При зарахуванні здобувачів вищої освіти до університету з ними в обов’язковому порядку укладається Договір про навчання в Університеті, який визначає права та зобов’язання як з боку студента, так і з боку університету. Якщо студент є неповнолітнім, за нього цей договір підписує його законний представник (батько чи мати). Порушення умов договору є підставою для відрахування студента з університету, відповідно до статті 46 Закону України «Про вищу освіту». Тому рекомендуємо уважно ознайомитись з нормативними документами, які регламентують освітній процес в країні та в університеті, зокрема з Кодексом честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який визначає загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності.

Якщо ви вже навчались в закладі вищої освіти за державні кошти, не закінчили навчання і знову вступили на 1 курс на бюджет (бакалаврат чи магістратура), ви маєте відшкодувати кошти, витрачені державою на ваше попереднє навчання. Сума коштів залежить від ряду факторів, які враховані в формулі, наведеній в Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658).

Процес відшкодування коштів супроводжують відповідальні особи на факультеті/в інституті (як правило це працівники деканатів). Терміни відшкодування коштів дуже стиснені, тому будьте дуже уважні щодо оформлення всіх документів і проведення платежів.

Детальніше процес відшкодування описано в статті.

Навчання здійснюється в 2 семестри по 18 тижнів кожен. Традиційно осінній навчальний семестр розпочинається 1 вересня і триває до 31 січня. Весняний семестр починається з 1 лютого і триває до 31 червня.

Заліки отримуються до початку екзаменаційної сесії, тобто до кінця грудня та на початку червня, а екзамени плануються в перші два тижні січня і на 2-3 тиждень червня. Графік навчального процесу оприлюднюється на сайті університету.

Перші два тижні навчання – це фактично знайомство з викладачами, дисциплінами і розкладом занять (який в цей період може змінюватись, тому уважно слідкуйте за ним кожного дня).

Офіційним ресурсом, на якому оприлюднюється розклад занять є https://schedule.kpi.ua/. Після обрання групи для вашої групи відобразиться розклад на два тижні (перший та другий) з переліком всіх пар та прізвищами викладачів, що ведуть ці пари. Визначити які саме пари у вас сьогодні дуже просто – навпроти них в розкладі є позначка «ЗАРАЗ».

Якщо одну пару веде декілька викладачів, то відповідна комірка в розкладі поділяється на дів – в кожній прописано окремого викладача – така ситуація можлива, наприклад, при проведені лабораторних робіт.

Пам’ятайте! Протягом перших двох тижнів розклад може змінюватись з урахуванням поточної ситуації з аудиторіями, різних технічних ситуацій і т.п., тому обов’язково слідкуйте за ним і перевіряйте кожного дня.

Для перегляду розкладу екзаменів у вкладці Розклад сесії також обираєте свою групу і вам виводиться вся інформація щодо екзаменів.

Зверніть увагу, розкладу проведення заліків немає, оскільки вони традиційно проводяться на останньому занятті з дисциплін, де вони передбачені. Фактично останні два тижні навчання перед сесією відбувається оголошення поточних рейтингів, виставлення/складання заліків та внесення їх до семестрових відомостей.

До кого звертатись, якщо виникають питання щодо навчання, розкладу, проживання в гуртожитку та інших моментів студентського життя?

В першу чергу – до куратора вашої групи, в якій ви будете навчатись згідно наказу.

Куратор академічної групи – це особа (як правило викладач вашої кафедри), яка організовує систему відносин в групі через різні види позанавчальної діяльності.

Куратори тісно співпрацюють зі старостами груп та органами студентського самоврядування.

Фактично, куратори це ваші наставники, які підкажуть або відповідь на ваші запитання, або до кого ви можете звернутись за консультацією з різних питань освітнього процесу.

Багато питань ви можете вирішити з допомогою працівників деканатів факультетів та інститутів, зокрема це:

  • видача довідок про навчання (не для військоматів!),
  • подання заяв та документів, на підставі яких формуються накази про зарахування, переведення, відрахування, поновлення і т.п.,
  • подання заяв та документів для оформлення соціальної стипендії та призначення академічної стипендії (в частині нарахування додаткових балів),
  • відшкодування коштів за попереднє навчання (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF#Text)
  • отримання копії навчальної картки з усіма оцінками
  • замовлення та отримання академічної довідки і т.д.

Всі деканати факультетів/інститутів мають систему телеграм каналів та ботів зворотного зв’язку.

Крім куратора та деканату ви можете звернутись безпосередньо до завідувача кафедрою, де ви навчаєтесь, та до заступника декана/директора з навчально-виховної роботи, якщо не отримали відповідь на свої запитання чи повноважень куратора не вистачає для вирішення вашої проблеми.

Ну і звісно з питань, що стосуються навчальних дисциплін, ви сміливо можете звертатись до викладачів цих дисциплін.

На першому занятті (як правило лекційному) з кожної дисципліни викладач, який відповідає за дану дисципліну, має озвучити вам положення Рейтингової системи оцінювання – документу, в якому перераховано всі види робіт, які ви будете виконувати протягом семестру і за які вам будуть нараховуватись певні рейтингові бали. Детальніше про це можна прочитати в Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рейтингова система оцінювання (скорочено РСО) може бути не окремим документом, а частиною більш об’ємного документу, який називається робоча програма навчальної дисципліни або силабус.

На що варто звернути увагу? В силабусі прописано основні питання, які будуть вивчатись в рамках даної дисципліни, календарний план їх вивчення, всі основні види робіт, передбачені навчальним планом та їх вагу в загальному семестровому рейтингу (тобто прописано кількість балів, які ви можете отримати за кожен з цих видів робіт). Обов’язковою складовою силабусу є пункт, присвячений політиці викладання дисципліни, де прописуються основні вимоги викладача до студентів, відвідування занять, вимоги до дотримання дедлайнів і подібні речі.

РСО – це правила, за якими і ви, і викладач працюєте в межах конкретної дисципліни, і ці правила НЕ МОЖУТЬ ЗМІНЮВАТИСЬ протягом семестру.

Якщо викладач не озвучив вам вимоги РСО, доцільно його про них запитати, а у випадку, якщо ви не отримаєте відповіді – терміново звернутись до куратора групи/завідувача кафедрою/заступника декана чи директора з навчально-виховної роботи і повідомити про цей факт. Акцентуємо увагу, що повідомити про відсутність РСО потрібно НА ПОЧАТКУ СЕМЕСТРУ, а не після отримання незадовільної оцінки з дисципліни в період семестрового контролю.

В університеті діє 100-бальна шкала оцінювання ваших знань з кожної дисципліни.

Якщо з дисципліни у вас залік – то за семестр ви можете набрати всі 100 балів і отримати оцінку відповідно до свого рейтингу та Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Якщо з дисципліни у вас екзамен – за семестр ви можете набрати від 40 до 60 балів (це визначається в кожному РСО окремо), а залишок набираєте при складанні екзамену.

Детальніше про семестровий контроль тут і в Положенні про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.