Традиційно осінній навчальний семестр розпочинається 1 вересня і триває до 31 грудня.

Заліки отримуються до початку екзаменаційної сесії, тобто до кінця грудня.

Екзамени плануються в перші два тижні січня.

Перші два тижні навчання – це фактично знайомство з викладачами, дисциплінами і розкладом занять (який в цей період може змінюватись, тому уважно слідкуйте за ним кожного дня).

Офіційним ресурсом, на якому оприлюднюється розклад занять є www.rozklad.kpi.ua.

На першому занятті (як правило лекційному) з кожної дисципліни викладач, який відповідає за дану дисципліну має озвучити вам положення Рейтингової системи оцінювання – документу, в якому перераховано всі види робіт, які ви будете виконувати протягом семестру і за які вам будуть нараховуватись певні рейтингові бали. Детальніше про це можна прочитати в Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Рейтингова система оцінювання (скорочено РСО) може бути не окремим документом, а частиною більш об’ємного документу, який називається робоча програма навчальної дисципліни або силабус.

На що варто звернути увагу? В силабусі прописано основні питання, які будуть вивчатись в рамках даної дисципліни, календарний план їх вивчення, всі основні види робіт, передбачені навчальним планом та їх вагу в загальному семестровому рейтингу (тобто прописано кількість балів, які ви можете отримати за кожен з цих видів робіт). Обов’язковою складовою силабусу є пункт, присвячений політиці викладання дисципліни, де прописуються основні вимоги викладача до студентів, відвідування занять, вимоги до дотримання дедлайнів і подібні речі.